Go to Top

Hiệu quả cao

  • Tiết kiệm thời gian, nhân lực để tổng hợp số liệu, báo cáo, thống kê toàn bộ hoạt động của toàn bệnh viện.
  • Số liệu báo cáo chính xác và tin cậy.
  • Hỗ trợ lãnh đạo điều hành hoạt động khám chữa bệnh của toàn bệnh viện tại bất kỳ thời điểm nào, tại chỗ hoặc từ xa.